2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020056-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภัจฉริยะ สีชนะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPATCHARIYA SICHANA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิธีแบบรูปเฉพาะที่สำหรับการจำแนกภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) LOCAL PATTERN METHODS FOR IMAGE CLASSIFICATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 222/2564 ลว. 21 เม.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 412/2563 ลว 25 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 633/2563 ลว 6 ตุลาคม 2563