2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020068-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วัชราภรณ์ คุณธานี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATCHARAPORN KHUNTHANEE
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เหนี่ยวนำให้เกิดการก่ออาชญากรรม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF TEENAGE BEHAVIOR PROCEEDING TO COMMITTING CRIMINAL ACTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 164/2563 ลว 10 มี.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 100/2563 ลว 4 ก.พ. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 100/2563 ลว 4 ก.พ. 2563