2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020084-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นัปการ โรจน์รุจานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NABPAKARN ROTRUJANON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็ม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) IMPROVEMENT OF KHAO DAWK MALI 105 RICE FOR SALT, DROUGHT TOLERANCE AND BLAST RESISTANCE USING MOLECULAR MARKER ASSISTED SELECTION 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 736/2563 ลว 27 พ.ย. 2563 แต่งตั้ง นายมีชัย เซี่ยงหลิว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 399/2563 ลว 23 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 102/2563 ลว 4 ก.พ. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 360/2564 ลว 15 มิ.ย. 2564