2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020084-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นัปการ โรจน์รุจานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NABPAKARN ROTRUJANON
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็ม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) IMPROVEMENT OF KHAO DAWK MALI 105 RICE FOR SALT, DROUGHT TOLERANCE AND BLAST RESISTANCE USING MOLECULAR MARKER ASSISTED SELECTION 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 736/2563 ลว 27 พ.ย. 2563 แต่งตั้ง นายมีชัย เซี่ยงหลิว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 399/2563 ลว 23 มิ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 สิงหาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 76/2566 ลว 13 ก.พ. 2566
F แจ้งผลสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2566 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 27 มีนาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 102/2563 ลว 4 ก.พ. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 360/2564 ลว 15 มิ.ย. 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of Drought and Salinity Tolerance at Seedling Stage of Introgression Lines of ‘KDML105’ Rice Carrying Drought Tolerance QTL and SKC1 Salt Tolerance Gene 
ชื่อวารสาร KKU Science Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 August 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ