2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625030014-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิชัย กะตะศิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APICHAI KATASILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 102/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตข้าว สำหรับเกษตรกรตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AGRICULTURAL DEVELOPMENT GUIDELINES IN UNSUITABLE AREA RICE PRODUCTION FOR FARMERS IN CHORAKHE MAK SUB-DISTRICT, PRAKHON CHAI DISTRICT, BURI RAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ 12/1/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล 12/1/2563