2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625030027-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิประภา ศรีวิชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIPRAPA SREIWICHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 30/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (Pass as in the Announcenment No. 30/2021 on March 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและศักยภาพทางด๎านผลผลิตของถั่วพู 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic diversity and yield potential of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 340/2562 ลว 24/7/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 340/2562 ลว 24/7/2562