2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030028-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิธร สอนนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASITHORN SONNOK
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตผักของผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE VEGETABLE PRODUCTION OF SMALL ENTREPRENEURS AND COMMUNITY ENTERPRISES OF BAN NONG YA KHAO NOK,PHRA YUEN DISTRICT KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ธันวาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 มีนาคม 2564 แผน ก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล คำสั่งที่ 041/2563 ลว 23 ม.ค. 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 041/2563 ลว 23 ม.ค. 63