2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030029-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิสากร ปินตาพรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NISAKON PINTAPHROM
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพพลูคาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพไข่ และสุขภาพสำหรับไก่ไข่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Developing Biofermented with Houttuynia cordata Herbs for Improve Egg Production, Egg Quality and Health of Layer Hen 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน คำสั่งที่ 582/2562 ลว 13/12/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ เสนอ 8/12/2563