2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625030042-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เเพรพรรณ สินธนภารดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAEPUN SINTHANAPARADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 14/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสายพันธุ์ชักนำของข้าวโพดไร่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Inducer line development of field corn 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2563 คำสั่ง 127/2563 ลว. 18/3/2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 585/2562 ลว 13/12/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่ง 101/2563 ลว 9 มี.ค. 2563