2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030043-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยวัฒน์ เนตรภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIWAT NETPAKDEE
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 17/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การระบุตำแหน่ง QTLs และยีนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ผาลาดำด้วยวิธี QTL-seq 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Identification of QTLs and candidate genes associated with blast and bacterial blight resistance in Thai indigenous rice variety Phaladum using QTL-seq approach 
รายละเอียด มีการขอแก้ไขการประเมิน จาก E เป็น G 21 มิ.ย. 65 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 กุมภาพันธ์ 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 7 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 579/2562 ลว 13/12/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 463/2563 ลว 21/12/2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ QTL-seq approach identified Pi63 confering blast resistance at the seedling and tillering stages of Thai indigenous rice variety "Phaladum" 
ชื่อวารสาร Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 August 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 12 
เดือน august  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 1166  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ