2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030046-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุวารี ขันแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUWAREE KHANKAEW
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนในระบบนาหว่านข้าวแห้งร่วมกับพืชตระกูลถั่วภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Monitoring of carbonaceous greenhouse gases emission in the mixed dry direct seeded rice and leguminous crops under rainfed condition 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 พฤศจิกายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา เสนอ 27/4/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร เสนอ 26/12/2563