2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040014-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงษ์ รื่นฤดีพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPONG RUENRUEDEEPAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาซอฟแวร์นำทางการบินของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกติดตรึง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) NAVIGATION SOFTWARE DEVELOPMENT FOR A FIXED WING UAVS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2563 คำสั่งคณะที่ 262/2563 ลว.23 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี คำสั่งคณะวิศวฯที่ 672/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-