2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625040018-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เชษฐพงษ์ แสวงแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHEADTHAPONG SHAWENGKAEW
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 141/2022 on October 17, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานกำจัดของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SECURE LANDFILL SITE SELECTION FOR HAZARDOUS WASTE DISPOSAL CAUSED BY FACTORY IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 675/2564 ลว.20 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ คำสั่งคณะฯที่ 190/2564 ลว.30 มีนาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานกำจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
ISBN/ISSN 2730-2148  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ