2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040047-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วงศ์พราหมณ์ วงศ์จำปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WONGPRAM VONGJAMPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาค้นคว้าการกล้ำสัญญาณแบบปริภูมิทางขนาดและเฟสสำหรับระบบการสื่อสารแบบหลายทางเข้าหลายทางออก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INVESTIGATION OF QUADRATURE SPTIAL MODULATION FOR MIMO SYSTEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 408/2563 ลว.1 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ คำสั่งคณะฯที่ 55/2563 ลว.9 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คำสั่งคณะฯที่ 55/2563 ลว.9 มกราคม 2563