2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625040068-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LATTANA SYLISOMCHANH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LATTANA SYLISOMCHANH
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลกระทบของเศษพลาสติกต่อคุณสมบัติของซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF PLASTIC WASTE ON CEMENT AND FLY ASH GEOPOLYMER MORTAR PROPERTIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 411/2563 ลว.2 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 173/2564 ลว. 29 มีนาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 8 เมษายน 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะที่ 1014/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะที่ 214/2563 ลว.6 มีนาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ผลกระทบของการใช้เศษพลาสติกแทนที่ทรายต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN บทความวิจัย   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 21-27  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ผลกระทบของการใช้เศษพลาสติกแทนที่ทรายต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  
ISBN/ISSN บทความวิจัย   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 21-27  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ ผลกระทบของการใช้เศษพลาสติกแทนที่ทรายต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์ Effect of plastic waste as sand replacement on mortar properties 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  
ISBN/ISSN บทความวิจัย   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 21-27  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ