2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040082-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIWAT YOUNGWILAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานฮอทไลน์ตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) WORK PROCEDURE IMPROVEMENT ACCORDING TO ERGONOMICS PRINCIPLE TO REDUCE OPERATIONAL RISK AMONG HOTLINE OPERATORS: A CASE STUDY PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY IN RAYONG PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 69/2563 ลว.13 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล คำสั่งที่ 858/2562 ลว. 11 ตุลาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง