2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040085-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANADUL CHANTARASRISURIYAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำได้และการกำจัดสารตั้งต้นของผลพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคในสถานีบำบัดน้ำโดยใช้ถ่านกัมมันต์แบบชีวภาพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) REMOVAL OF DISSOLVED ORGANIC MATTER AND DISINFECTION BYPRODUCT PRECURSORS IN WATER TREATMENT PLANT USING BIOLOGICAL ACTIVATED CARBON FILTRATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 334/2563 ลว.17 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย คำสั่งคณะฯที่ 10/2563 ลว. 3 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-