2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040088-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อิทธิพล แต้สุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ITTIPOL TAESUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส/กรดอะคริลิค ไฮโดรเจลที่เสริมแรงด้วยคาร์บอนนาโนทิวบ์ แบบไม่เยือกแข็งและระเหย สำหรับสเตนเซนเซอร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANTI-FREEZING AND NON-DRYING SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE/POLYACRYLIC ACID HYDROGEL REINFORCED WITH CARBON NANOTUBES FOR STRAIN SENSOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะที่ 154/2563 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ คำสั่งคณะฯที่ 1029/2562 ลว.27 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-