2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราธิป ฮุยนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARATIP ็HOUYNOG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาความสามารถในการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อได้รับประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบไร้รอยต่อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC EXPLANATION ABILITY AND SCIENCE MOTIVATION OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENT THROUGH STEM SEAMLESS LEARNING. 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.585/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2564 Turnitin 23%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์