2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24391   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Niwat Srisawasdi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647050015-5  นาย ศักราช ม่วงบังยุง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา  
645050022-4  น.ส. ระพีพรรณ ประวะเค  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
645050004-6  น.ส. สโรชา เตโพธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
645050003-8  น.ส. พรพิมล สามพันเย็น  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050163-5  นาย ชวดล ศรีบุญพิมพ์สวย  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา  
627050054-3  น.ส. ศศิวิมล เปรมไธสง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.794/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562  
627050028-4  Mrs. ARUM ADITA  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050027-6  Mrs. ANGGIYANI RATNANINGTYAS EKA NUGRAHENI  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050002-2  นาย บรรจง ประสงค์ทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
617050034-8  น.ส. วัชราภรณ์ เขาเขจร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  รอ คำร้องทางออนไลน์  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050181-4  น.ส. ขวัญจิรา ชำนาญกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050178-3  น.ส. พิมผกา เหล็กเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050177-5  นาย นรวิชญ์ นักปราชญ์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ที่ บศ.589/2565 ลว 8 ก.ย. 2565  
645050159-7  น.ส. อัจจิมา ถิ่นหนองแวง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ   
645050156-3  น.ส. ฐิติญา อยู่นาน  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง 575/2565  
645050132-7  น.ส. ปวีณา กุศลยัง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050131-9  น.ส. กัญญาณัฐ ฝาชัยภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050162-7  นาย วันชัย สินโพธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
627050010-3  น.ส. ประภาวรรณ ทองศรี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
625050115-5  นาย ครุศิลป์ โพธิวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   20   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improving Undergrad Students’ Practical Work and Perception in Complex Science Experiments with a Semi-Automated Image Processing Mobile Application 
ชื่อวารสาร International Journal of Mobile Learning and Organisation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 May 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 13 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Using Educational Digital Game to Promote Secondary School Students’ Physics Learning Performance in Static Electricity Lessons: A Failure to Learn 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 March 2022 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 14 - 31  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN 1906-5906  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 41 
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-317  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SIMPLE HARMONIC MOTION OF SPRING USING INTERACTIVE LECTURE DEMONSTRATION THROUGH COMPUTER-BASED LABORATORY LEARNING ENVIRONMENT (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1371447474) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education 
สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135-152  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Collaborative and Interactive Online Simulation System for Secondary School Scientific Experiments 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, the Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 318-326  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue 34 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE)  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Educational Computer Game for Human Circulatory System: a Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 571-578   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigating Correlation between Attitude toward Chemistry and Motivation within Educational Digital Game-based Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม the 22nd International Conference on Computers in Education 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 316-323  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU Thepchai SUPNITHI Tomoko KOJIRI Chen-Chung LIU Hiroaki OGATA Siu Cheung KONG Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using Inquiry-based Learning Approach with A System Modeling Tool to Promote Secondary School Students’ Computational Thinking Skills: Evidence from Behavior Patterns Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 International Conference Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 225-232  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Exploration of Secondary School Students’ Behavioral Patterns of Computational Thinking in Using Inquiry-based Learning with Online Computational Tools  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 172-181  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Secondary School Students’ Computational Thinking in Synchronized Inquiry-based Collaborative Learning on Photosynthesis with a Support of Online-mediated System Modeling Tool 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม 2022 EASE International Conference: Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education (EASE) 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 153-162  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ฺBest Oral Presentation Award for Students  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล East-Asian Association for Science Education (EASE): 2022 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exploring Secondary School Students’ Behavioral Patterns Indicated Computational Thinking in Science with a Support of Inquiry-based Data Science Tools: A Comparative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 118-124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper