2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24391   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Niwat Srisawasdi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647050015-5  นาย ศักราช ม่วงบังยุง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนจาก ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา  
645050178-3  น.ส. พิมผกา เหล็กเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
627050054-3  น.ส. ศศิวิมล เปรมไธสง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.794/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562  
627050028-4  Mrs. ARUM ADITA  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050027-6  Mrs. ANGGIYANI RATNANINGTYAS EKA NUGRAHENI  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050002-2  นาย บรรจง ประสงค์ทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
617050034-8  น.ส. วัชราภรณ์ เขาเขจร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  รอ คำร้องทางออนไลน์  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050181-4  น.ส. ขวัญจิรา ชำนาญกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050177-5  นาย นรวิชญ์ นักปราชญ์  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ที่ บศ.589/2565 ลว 8 ก.ย. 2565  
645050132-7  น.ส. ปวีณา กุศลยัง  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050131-9  น.ส. กัญญาณัฐ ฝาชัยภูมิ  คณะศึกษาศาสตร์  การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
627050010-3  น.ส. ประภาวรรณ ทองศรี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improving Undergrad Students’ Practical Work and Perception in Complex Science Experiments with a Semi-Automated Image Processing Mobile Application 
ชื่อวารสาร International Journal of Mobile Learning and Organisation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 May 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 13 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Using Educational Digital Game to Promote Secondary School Students’ Physics Learning Performance in Static Electricity Lessons: A Failure to Learn 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 March 2022 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 14 - 31  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN 1906-5906  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 41 
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-317  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SIMPLE HARMONIC MOTION OF SPRING USING INTERACTIVE LECTURE DEMONSTRATION THROUGH COMPUTER-BASED LABORATORY LEARNING ENVIRONMENT (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1371447474) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education 
สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135-152  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Collaborative and Interactive Online Simulation System for Secondary School Scientific Experiments 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, the Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 318-326  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue 34 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE)  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Educational Computer Game for Human Circulatory System: a Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 571-578   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigating Correlation between Attitude toward Chemistry and Motivation within Educational Digital Game-based Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม the 22nd International Conference on Computers in Education 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 316-323  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU Thepchai SUPNITHI Tomoko KOJIRI Chen-Chung LIU Hiroaki OGATA Siu Cheung KONG Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using Inquiry-based Learning Approach with A System Modeling Tool to Promote Secondary School Students’ Computational Thinking Skills: Evidence from Behavior Patterns Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 International Conference Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 225-232  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Exploration of Secondary School Students’ Behavioral Patterns of Computational Thinking in Using Inquiry-based Learning with Online Computational Tools  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 172-181  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Secondary School Students’ Computational Thinking in Synchronized Inquiry-based Collaborative Learning on Photosynthesis with a Support of Online-mediated System Modeling Tool 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม 2022 EASE International Conference: Broadening the Horizons of Science Education for New Global Challenges and Opportunities 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education (EASE) 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 153-162  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ฺBest Oral Presentation Award for Students  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล East-Asian Association for Science Education (EASE): 2022 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exploring Secondary School Students’ Behavioral Patterns Indicated Computational Thinking in Science with a Support of Inquiry-based Data Science Tools: A Comparative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม EASE 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม East-Asian Association for Science Education 
สถานที่จัดประชุม Kyungpook National University (Online)  จังหวัด/รัฐ Daegu, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 118-124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing Secondary School Students' Science Learning Performance by Integrating Open-Inquiry Learning Mode and Mobile Augmented Reality 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2567 
ชื่อการประชุม IEEE 7th Eurasian Conference on Educational Innovation 2024 (IEEE ECEI 2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2567 ถึง 28 มกราคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Thailand  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing Scientific Understanding and Explanation of Climate Change in Seventh Graders: The Impact of Interactive Videos in Inquiry-Based Science Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2567 
ชื่อการประชุม 2024 IEEE 7th Eurasian Conference on Educational Innovation (IEEE ECEI 2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2567 ถึง 28 มกราคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Kasetsart University, Thailand, Science Education Center, National Taiwan Normal University, Taiwan and International Institute of Knowledge Innovation and Invention(IIKII) 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bankok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper