2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24391   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Niwat Srisawasdi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635050120-3  นาย วัชรวิชญ์ วงศ์วาน  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050032-0  นาย พัสกร สาพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050012-6  นาย สหวุฒิ โรจน์รุ่งสถิตย์  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050010-0  น.ส. ธนัชพร มุสิกา  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
627050054-3  น.ส. ศศิวิมล เปรมไธสง  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ.794/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562  
625050128-6  น.ส. สุนันทา สุดใจ  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
625050127-8  น.ส. สนธิยา ยอดสง่า  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
625050125-2  นาย วุฒิเดช ตันเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
625050008-6  น.ส. น้ำทิพย์ ศรีตะวัน  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
617050034-8  น.ส. วัชราภรณ์ เขาเขจร  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  รอ คำร้องทางออนไลน์  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635050005-3  นาย นวพล พลวงศา  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050003-7  น.ส. ทักษิณีพร เขียวไกร  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050002-9  น.ส. เกวลิน มั่นวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050001-1  น.ส. กนกกาญจน์ วงษ์ชาดี  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
627050028-4  Mrs. ARUM ADITA  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050027-6  Mrs. ANGGIYANI RATNANINGTYAS EKA NUGRAHENI  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050010-3  น.ส. ประภาวรรณ ทองศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
627050002-2  นาย บรรจง ประสงค์ทรัพย์  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
625050115-5  นาย ครุศิลป์ โพธิวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
625050006-0  น.ส. ขวัญจิรา ชัยมูล  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
607050014-3  น.ส. เพียงดาว ไชยสาร  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   21   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improving Undergrad Students’ Practical Work and Perception in Complex Science Experiments with a Semi-Automated Image Processing Mobile Application 
ชื่อวารสาร International Journal of Mobile Learning and Organisation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 May 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ 13 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-317  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SIMPLE HARMONIC MOTION OF SPRING USING INTERACTIVE LECTURE DEMONSTRATION THROUGH COMPUTER-BASED LABORATORY LEARNING ENVIRONMENT (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1371447474) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 ถึง 6 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education 
สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135-152  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Collaborative and Interactive Online Simulation System for Secondary School Scientific Experiments 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 26th International Conference on Computers in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Bayanihan Center  จังหวัด/รัฐ Manila, the Philippines 
Proceeding Paper Volume 26  Proceeding Paper Issue Workshop Proceedings 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 318-326  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue 34 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE)  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 219-226   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Designing Educational Computer Game for Human Circulatory System: a Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2014)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education 
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall   จังหวัด/รัฐ Nara, Japan  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 571-578   Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigating Correlation between Attitude toward Chemistry and Motivation within Educational Digital Game-based Learning  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม the 22nd International Conference on Computers in Education 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education  
สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall  จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 316-323  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Ying-Tien WU Thepchai SUPNITHI Tomoko KOJIRI Chen-Chung LIU Hiroaki OGATA Siu Cheung KONG Akihiro KASHIHARA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper