2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050023-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุธินี มาตย์ภูธร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTINEE MARTPUTORN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 48/2022 on April 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7Es) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING ABILITIES OF GRADE-10 STUDENTS USING INQUIRY LEARNING PROCESS (7Es) 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 / โทรศัพท์ 0885635274 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.506/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 26% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.154/2565 ลว. 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ เปลี่ยนจาก รศ.ดร.อังคณา ตุงคสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-