2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050042-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงษ์ สีหนาจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTHAPHONG SIHANAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยโสธร : โมเดลแข่งขันรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง และรูปแบบการนิเทศแบบคลินิก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STRUCTURAL EQUATION MODELING FOR CORRELATION BETWEEN SUPERVISION MODEL AND SCHOOL EFFECTIVENESS OF YASOTHON PRIMARY SCHOOL: COMPETITIVE MODEL OF COACHING AND MENTORING SUPERVISION AND CLINICAL SUPERVISION 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.026/2563 ลว. 7 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 2 กุมภาพันธ์ 2564 Turnitin 28%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. 336/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-