2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050043-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ณัฐวีณา วงศ์ภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NUTWEENA WONGPHOOM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูดรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่ 21 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GUIDELINES FOR ENHANCING THE COMPETENCY OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN THE 21 ST CENTURY 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.032/2564 ลว. 7 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 เมษายน 2564 มีบันทึก ประกอบ Turnitin 25% ภาคปลาย 2563
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2564 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 701/2564 ลว. 23 ก.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม (รอใบรับรองวพ.จากคณะหรือนศ. 13 กย 64)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. 334/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ องค์ประกอบของสมรรถนะครูโรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่21 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2564 "การบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่สู่คุณภาพการศึกษาอนาคต" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ออนไลน์  จังหวัด/รัฐ ออนไลน์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 363-376  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper