2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050054-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. ศิวพล คำแพง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. SIWAPOL KAMPAENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF DIGITAL LEADERSHIP AFFECTING THE MANAGERIAL COMPETENCIES OF ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.016/2563 ลว. 7 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2564 Turnitin 29%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล เปลี่ยนจาก รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 650931417548
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ