2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050068-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทัศณียา จันทมุด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TASSANEEYA CHANTHAMUT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING THE HAPPY WORKPLACE OF SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KALASIN 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.018/2563 ลว. 7 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 มกราคม 2564 30% ภาคปลาย 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 24 เมษายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.187/2564 ลว. 5 พฤษภาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2564 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 กรกฎาคม 2564 เสนอ กก.คณะ วันที่ 30 ก.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล คำสั่ง ศศ.บศ. 306/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ THE POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KALASIN 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกาาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ National and International Confernce in Educational Administration and Higher Education 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Srinakharinwirot University  
สถานที่จัดประชุม Online   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 476-485  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper