2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050102-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุดารัตน์ พาเหนียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUDARAT PHANIEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 73/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกำหนดมาตรฐานการประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของแบบทดสอบรูปแบบผสมแบบอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STANDARD SETTING OF MATHEMATICAL PROFICIENCY LEVEL FOR THE MIXED FORMAT TEST THROUGH DIGITAL TECHNOLOGY 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 0956463263 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 438/2563 ลว.21 ส.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 กันยายน 2563 16% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง คำสั่ง ศศ.บศ.372/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-