2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050117-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรินธร อารยะสัจพงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARINTHORN ARAYASAJAPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE STUDY OF FACTORS RELATED TO HEALTHY AGING OF ELDERLY IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 / โทรศัพท์ 0866355666 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.502/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2563 9% ภาคต้น 63
F แจ้งผลสอบ 28 พฤษภาคม 2564 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.221/2564 ลว. 14 พฤษภาคม 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2564 รอ บว37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ คำสั่ง ศศ.บศ. 274/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง