2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050122-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ถนอมศักดิ์ บุญพินิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANOMSAK BOONPHINID
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 86/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะโดยใช้บอร์ดเกมดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน พัฒนาความเข้าใจมโนมติ และความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในการเรียน วิชาเคมี เรื่อง เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of Digital Board Game-based Inquiry Learning to Enhance Science Motivation, Conceptual Understanding, and Scientific Explanation Skills in Electrochemistry for 11th Grade Students 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.582/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2563 Turnitin 22%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-