2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050138-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บุณฑริกา อนุแก่นทราย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BOONTARIKA ANUKAENSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการใช้กรอบงาน SETT ในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Utilization of Using SETT Frame Work for Self-Help Skills Development in Children with Disabilities or Physical Movement 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 516/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2563 Turnitin 19%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ คำสั่ง ศศ.บศ. 290/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ