2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050139-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปรัชพร ศิริเขตร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PRATCHAPORN SIRIKHET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้การ์ตูนจำลองภาพเคลื่อนไหวเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ในห้องเรียนรวม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) USING ANIMATED MODELING CARTOON TO MODULATION OF AGERESSIVE BEHAVIOURS OF CHILDREN WUTH AUTISM SPECTRUM IN INCLUSIVE CLASSESS 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 0813802085 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.495/2563 ลว. 15 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤศจิกายน 2563 Turnitin 13% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 300/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-