2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050140-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Acting.Sub-Lt. PREDAWAN SRIPHONTHAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MODEL RECREATIONAL ACTIVITIES IN PROMOTING SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 513/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 ธันวาคม 2563 15% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ คำสั่ง ศศ.บศ. 291/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ