2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050144-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริพร กำลังทวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIPORN KUMLANGTAWEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้แอปพลิเคชันในการฝึกกิจวัตรประจำวันของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) USING THE APPLICATION TO PRACTICE DAILY ROUTINE OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 / โทรศัพท์ 064-7758375 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.497/2563 ลว. 15 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 14% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 ธันวาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.883/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 24 ธันวาคม 2564 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 มีนาคม 2565 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กรวรรณ โหม่งพุฒ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ชื่อเรื่อง : การใช้แอปพลิเคชันในการฝึกกิจวัตรประจำวันของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม (USING THE APPLICATION TO PRACTICE DAILY ROUTINE OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Graduate Research Conference (Online Conference)) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2565 ถึง 25 มีนาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 274-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น