2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050146-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. อภิชัย เทือกหัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. APICHAI THUEKHUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวินัยในตนเองสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม โดยใช้เรื่องราวทางสังคมรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SELF-DISCIPLINE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM USING SOCIAL STORIES IN ELECTRONIC BOOK FORMATS 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 / โทรศัพท์ 0994761521 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 515/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 6% ภาคต้น 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ คำสั่ง ศศ.บศ.343/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-