2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050155-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สกุลรัตน์ จันทสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAKULRAT JANTASUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 35/2021 on March 15, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบแบบอัตโนมัติสำหรับแบบทดสอบรูปแบบผสมเพื่อวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGNING AUTOMATED FEEDBACK SYSTEM FOR THE MIXED FORMAY TEST TO STUDENTS’ MATHEMATICAL PROFICIENCY LEVEL DIAGNOSTIC DIGITAL LEARNING PLATFORM 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0837466025 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 437/2563 ลว.21 ส.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 กันยายน 2563 15% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง คำสั่ง ศศ.บศ.364/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-