2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050158-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชานนท์ มาตะราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANON MATARAJ
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เศษส่วน ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Students’ Mathematical idea on fraction in Classroom Using Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.685/2564 ลว.12 ก.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2564 22% ภาคต้น 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ คำสั่ง ศศ.บศ. 278/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี