2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050166-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss PENHBORMEY SAM EL ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PENHBORMEY SAM EL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โดย Social Interaction Model 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF TEACHING ENGLISH WITH SOCIAL INTERACTION MODEL ON STUDENT’S MOTIVATION OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN THAI STUDENTS GRADE 4 
รายละเอียด นศ.ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ตามที่หลักสูตรกำหนด (ED377001 , ED377002 , ED430777 , ED37777 แบบ AU) โทร 0981167412 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.500/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2563 8% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา คำสั่ง ศศ.บศ. 276/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์