2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050185-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss LUO QIN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LUO QIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 15/2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) (Pass as in the announcement No. 15/2022 on January 31, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CHINESE SPEAKING AND LISTENING ABILITY OF GRADE 5 STUDENTS USING CONTEXT-BASED LEARNING (CBL) WITH SOCIAL MEDIA 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 158/2564 ลว. 28 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2564 19% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 034/2565 ลว. 13 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 31 มกราคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 27 พ.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 พฤษภาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ