2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050186-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ นิลวัลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTAMAS NINLAWAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 151/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 151/2021 on December 15, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING ABILITY AND SELF-ESTEEM FOR GRADE 10 STUDENTS USING TASK-BASED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 156/2564 ลว. 28 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2564 24% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 129/2565 ลว. 25 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 9 พฤษภาคม 2565 pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-