2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ผาณิต แก่นกระโทก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANIT KANKRATOKE
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายที่บ้านโดยใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เพิ่ม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกาย พฤติกรรมการออกกำลังกาย และความสามารถในการทำหน้าที่ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีค่าการ บีบตัวของหัวใจลดลง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HOME-BASED EXERCISE CARDIAC REHABILITATION PROGRAM APPLYING SELF-EFFICACY THEORY IMPROVED PERCEIVED EXERCISE SELF-EFFICACY, EXERCISE BEHAVIOR AND FUNCTIONAL CAPACITY AMONG PATIENTS WITH REDUCED EJECTION FRACTION HEART FAILURE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 ตุลาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 74/2563 ลว.8 พ.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีค่าการบีบตัวของหัวใจลดลง: กรณีศึกษา 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 0125-8958 (print) 2697-6498 (online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2564 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ