2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060039-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนนัฐ ภูมินา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANANUT POOMINA
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาสมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะฉุกเฉินในชุมชน ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF STROKE PATIENT CAREGIVER’ COMPETENCIES DURING EMERGENCY SITUATION IN COMMUNITY, KHAM PU SUB- DISTRICT, PHAYAKKHAPHUM PHISAI DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิศาชล บุบผา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 220/2563 ลว.18 พ.ย.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-