2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060043-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อุกฤษฏ์ ไชยรินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUKRIT CHAIRIN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTIVENESS OF COMPETENCIES DEVELOPMENT PROGRAM FOR SCHOOL AGE CHILDREN ON CARING HYPERTENSIVE PATIENTS LIVING IN THE FAMILY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 17/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-