2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060047-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERAWART PONGPANUPART
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 27/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Change Management of the New Normal Patient Care Unit by Head Nurses of Hospitals in Health Region 9, Ministry of Public Health 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤษภาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 140/2563 ลว.17 ก.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการการเปลี่ยนแปลงหอผู้ป่วยวิถีใหม่ โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่9 กระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อวารสาร ๋Journal of Modern Learning Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ISBN/ISSN ISSN 2673-074X(Print) E-ISSN 2697-455X(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2565 
ปีที่ ฉบับที่ 11 
เดือน ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ