2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060058-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อธิชา มูลเทียนทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ATHICHA MOONTHIANTHONG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการใช้โปรแกรมบริหารสมองด้วยเกมกระดาน ต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECT OF A BRAIN EXERCISE PROGRAM USING A BOARD GAME ON COGNITIVE FUNTION IN THE OLDER PEOPLE IN I-TUE SUB-DISTRICT YANGTALAT DISTRICT KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิศาชล บุบผา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 222/2563 ลว.18 พ.ย.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-