2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060079-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss SIJIA HUANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIJIA HUANG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะในการดูแลแผลกดทับของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factor associated with nurses' perceived competence in pressure ulcer care in a Kunming tertiary hospital, Yunnan, China 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 6 พฤศจิกายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2564
F แจ้งผลสอบ 27 เมษายน 2564
F รับรองการแก้ไข 21 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คำสั่งที่ 105/2563 ลว.19 มิ.ย. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors associated with nurses' perceived competence in pressure injury care in a tertiary hospital, Yunnan, China 
ชื่อวารสาร Advances in Skin and Wound Care 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Professional Wound Care Association 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ