2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625070028-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กนต์ธร จันทร์กุศล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KHONTORN JANKUSOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความแตกต่างค่าความแนบสนิท Fit factor ของหน้ากาก N95 ระหว่างทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างใช้เครื่องส่องหลอดลมวิดีโอลาริงซ์โกสโคปกับเครื่องส่องหลอดลมลาริงซ์โกสโคปแบบปกติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Different Fit Factor of N95 respirator During Endotracheal Intubation Between Video laryngoscope and Direct laryngoscope 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-