2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625070042-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss KIMYEUN OEURN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KIMYEUN OEURN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) Suppression of oncogenic FGFR pathway: potential targeted modality in cholangiocarcinoma 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Suppression of oncogenic FGFR pathway: potential targeted modality in cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 922/2563 ลว 28 พฤษภาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร คำสั่งที่ 1293/2562 ลว 26 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ คำสั่งที่ 1293/2562 ลว 26 กรกฎาคม 2562