2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32383   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ศริญญา คงเพชร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sarinya Kongpetch 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625070042-4  Miss KIMYEUN OEURN  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1293/2562 ลว 26 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605070006-6  น.ส. ชณกานต์ พรชู  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1387/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells 
ชื่อวารสาร Tropical Journal of Pharmaceutical Research  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pharmacotherapy Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin,Nigeria 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 June 2018 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1337-1343  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ