2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625070045-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KAING SUNHENG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUNHENG KAING
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (Pass as in the announcement No. 74/2021 on June 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของเอนไซม์คาลเปนจากพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MOLECULAR CHARACTERIZATION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE OPISTHORCHIS VIVERRINI CALPAIN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งที่ 2012/2564 ลว 19 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 2358/2563 ลว 18 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-