2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625080001-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มนตรี ภูศรีโสม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONTRI PHUSRISOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบแผนการทำงานของผู้เดินทางไปกลับของเมืองหลัก จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Working Pattern of Commuters in Khon Kaen 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 262/2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ คำสั่งคณะมนษยศาสตร์ฯ ที่ 262/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-