2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625080031-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิสรา โคตรโยธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APHISSARA KHOTYOTHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไทย  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 37/2021 on March 18, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลีลาภาษาของสุทธิชัย แซ่หยุ่น ในรายการกาแฟดำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE LANGUAGE STYLE OF SUTHICHAI SAE-YOON IN KAFAE DAM 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 168/2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 168/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-